Tosprogede skolebørn

7-årige med anden etnisk baggund

I 2003 er børnene fra Årgang 95 syv år gamle. Denne del af undersøgelsen handler om børn med anden etnisk baggrund end dansk. Deres mødre var ikke danske statsborgere, da børnene blev født i 1995. Denne gruppe består af 500 børn, hvis mødre stammer fra indvandrerlandene Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien eller flygtningelandene Somalia, Sri Lanka og Irak.
Undersøgelsen fokuserer på forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og familiens kontakt med socialforvaltningen. Den viser, at de 7-årige børn med anden etnisk baggrund end dansk ikke har flere vanskeligheder end andre danske børn, når det gælder trivsel, udvikling og skolestart.

Færre ressourcer end danske familier

Undersøgelsen viser, at hovedparten af børnene kommer fra helt eller delvist ressourcesvage familier.

De interviewede familier med anden etnisk baggrund end dansk har markant færre ressourcer end danske familier med 7-årige børn.

  • 43 procent er ressourcesvage
  • 29 procent er delvist ressourcesvage
  • 28 procent er ressourcestærke

Flere danske familier er ressourcestærke.

  • 7 procent er ressourcesvage
  • 13 procent er delvist ressourcesvage
  • 80 procent er ressourcestærke

Familie i udlandet

Familierne har især svage ressourcer med hensyn til økonomi, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Familierne har i nogen grad svage ressourcer med hensyn til netværk, når det handler om hjælp til børnepasning, fordi den nære familie ikke nødvendigvis bor i Danmark. Når det handler om omsorg for barnet, svarer ressourcerne til de danske børnefamiliers.

Ingen sammenhæng mellem svage ressourcer og dårlig trivsel

Blandt danske børn er der en klar sammenhæng mellem en families svage ressourcer og børns problemer med trivsel og skolestart. Den sammenhæng ses ikke blandt børn med anden etnisk baggrund end dansk – i hvert fald ikke blandt de 7-årige.

Sammenhæng for danske børn

Børnenes trivsel og udvikling er målt ved hjælp af et The Strength and Difficulties Questionnarie (SDQ). Det viser sig, at de undersøgte børn med anden etnisk baggrund hverken har flere eller færre problemer end danske børn. For de danske børn er der en stærk sammenhæng mellem familiernes sociale ressourcer og børnenes trivsel og udvikling målt med SDQ-spørgsmålene. For danske børn fra ressourcesvage og delvist ressourcesvage familier er trivslen og udviklingen markant oftere på grænsen til eller under normalområdet. Denne sammenhæng findes ikke for børn med anden etnisk baggrund. Det vil sige, at familiens ressourcer tilsyneladende betyder mindre for trivslen og udviklingen hos børn med anden etnisk baggrund end hos danske børn.

Danske og tosprogede børn får samme skolestart

Blandt de danske børn går 10 procent i privatskole. Det er samme andel som børn med anden etnisk baggrund. 

  • 89 procent af børnene med anden etnisk baggrund end dansk går i folkeskole
  • 8 procent går i en dansksproget privatskole
  • 2 procent går i en skole med et andet undervisningssprog end dansk

Problemer løses med danskundervisning

Omkring 30 procent af de nye skolebørn har faglige problemer eller andre særlige problemer, når de begynder i skolen. Andelen er den samme for danske børn og børn med anden etnisk baggrund. Hver tiende elev får hjælp til at løse problemerne. Men hjælpen er forskellig for børn med dansk og børn med anden etnisk baggrund. Børn med anden etnisk baggrund bliver oftest tilbudt danskundervisning som løsning på problemerne, mens de danske børn hovedsageligt bliver henvist til skolens støttecenter eller skolepsykolog.

Mindre kontakt til socialforvaltningen

Når der er problemer omkring barnet, har 7 procent af familierne med anden etnisk baggrund kontakt med socialforvaltningen, mens det samme gælder for 16 procent af de danske familier.

Gode muligheder for at klare sig

På trods af mange familiers svage ressourcer klarer størstedelen af de 7-årige børn med anden etnisk baggrund end dansk sig lige så godt som 7-årige børn med dansk baggrund. De burde have gode muligheder for også at klare sig i livet.

Møder udfordringer senere

Men anden forskning og almindelige erfaringer peger på, at børn med anden etnisk baggrund end dansk generelt bliver dårligere uddannet end jævnaldrende danske børn og unge. At de senere har sværere ved at få arbejde og derfor må forvente at få en dårligere økonomi. Deres udgangspunkt ser ikke dårligere ud end udgangspunktet for 7-årige danske børn. Det tyder på, at børn med anden etnisk baggrund skal overvinde flere vanskeligheder, når de skal uddanne sig og etablere sig som voksne.

Læs mere om 7-årige børn med anden etnisk baggrund:

Søg på aargang95.sfi.dk