Skolestart

Som syvårige er 75 procent af børnene begyndt i skole, og 24 procent går i børnehaveklasse. De fleste børn er tilfredse med skolen, og det samme gælder forældrene. Der er en tydelig overensstemmelse mellem mødres og børns oplevelse af skolen. Mødre, der ikke var glade for deres egen skolegang, har markant oftere børn, der kun i nogen grad er tilfredse med skolen, uden at de dog er utilfredse.

Flere drenge end piger har sproglige problemer

De fleste børn har ingen faglige problemer, men knap en femtedel af børnene har i nogen grad svært ved at følge med. Børn fra delvist ressourcesvage familier og børn fra ressourcesvage familier har den største risiko for at have svært ved at følge med.

14 procent af drengene og 7 procent af pigerne har haft store sproglige problemer det første halve år i skolen. For pigernes vedkommende er det markant oftere piger fra ressourcesvage familier.

Få børn får hjælp til skolestart

Omkring en tredjedel af børnene har haft et eller flere problemer i forbindelse med skolestart. I de fleste tilfælde er problemerne i forbindelse med skolestart søgt afhjulpet ved samtale med lærere, inspektør eller andre ansatte og forældrene.

Relativt få børn har modtaget særlig hjælp. Den særlige hjælp har været støtte fra skolens støttecenter, samtaler med skolepsykolog, taleundervisning og speciel rådgivning til forældrene. Det er markant oftere børn fra delvist ressourcesvage familier og fra ressourcesvage familier, der har problemer i forbindelse med skolestart. En del børn må antages at have en større risiko for at kunne få et barndomsliv og senere et voksenliv med flere problemer og færre ressourcer end deres jævnaldrende.

Behov for pasning ved lang arbejdstid

Næsten alle børn bliver passet efter skoletid i skolefritidsordning eller fritidshjem. 20 procent af familierne har brug for mere pasning. Det er typisk familier, hvor moderen har lang arbejdstid. 80 procent af mødrene har 37 eller færre arbejdstimer om ugen. Næsten alle fædre har mindst 37 timer, og en fjerdedel af fædrene arbejder mere end 45 timer om ugen.

Søg på aargang95.sfi.dk